Stadgar för SKA Holmrike

§1. Namn
Föreningens namn är Sällskapet för Kreativ Anakronism/Holmrike, i dessa stadgar fortsättningsvis förkortat till SKA Holmrike.

§2. Syfte
SKA Holmrike är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att verka för främjandet av praktiska studier i medeltidens seder och bruk med medeltida objekt som förebild, samt att stödja The Society for Creative Anachronism Inc:s gren i Stockholm, Holmrike, med dess eventuella underordnade grenar. SKA Holmrike är medlem i riksföreningen SKA Nordmark.

§3. Säte
Föreningens säte är i Stockholm.

§4. Medlemsskap
Envar som erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift får bli medlem.

§5. Uteslutning
Medlem som medvetet och uppenbart bryter mot dessa stadgar eller annan av föreningen utfärdad förordning, eller på annat sätt skadar föreningen, kan uteslutas, dock först sedan vederbörande fått tillfälle att yttra sig inför medlemmarna. Frågan skall behandlas vid särskilt öppet möte. För uteslutning krävs beslut med 2/3 majoritet av ovan nämnda möte.

§6. Möten
6:1 Varje år skall ett årsmöte samt ett eller eventuellt flera allmänna möten hållas. Såväl årsmöte som allmänt möte skall utlysas av styrelsen minst två veckor i förväg genom kallelse till samtliga medlemmar.
6:2 Om 1/4 av medlemmarna skriftligen så begär skall styrelsen kalla till allmänt möte.
6:3 Varje medlem äger yttrande- och rösträtt vid årsmöte och allmänt möte samt motionsrätt till årsmötet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock ej vid personval då lottning tillgripes.
6:4 Årsmöte skall hållas någon gång under tremånadersperioden 1/1-31/3.
6:5 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Kallelse, dagordning samt övriga möteshandlingar tillställs medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

§7. Styrelse
7:1 Valbara till styrelsen är endast medlemmar.
7:2 Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter: ordförande, kassör och sekreterare. Dessutom kan ytterligare fyra ledamöter ingå, dock ej fler än fyra. Styrelseledamöter väljs vid årsmöte för en mandatperiod som löper från årsmöte till årsmöte.
7:3 Styrelsen skall efter räkenskapsårets slut avge en verksamhetsberättelse. Denna bör bifogas kallelsen till årsmötet.
7:4 Styrelsen beslutar vem som äger rätt att teckna föreningens firma.
7:5 Styrelsen skall sammanträda när minst en av ledamöterna så begär. Det åligger styrelsens ordförande att kalla styrelsen till sammanträde.
7:6 Styrelsen är beslutsmässig om minst 50% av ledamöterna är närvarande.
7:7 Ordinarie ledamot som avgår under sin mandatperiod, ersätts i första hand av annan ledamot som är villig att överta posten. Är detta inte möjligt lämnas den vakant.

§8. Räkenskapsår och revision.
8:1 Föreningens räkenskaper skall kontrolleras av en eller två revisorer. Dessa skall få tillfälle att ta del av samtliga av föreningen utfärdade dokument och räkenskaper senast fem veckor före årsmötet samt avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
8:2 Räkenskapsåret är lika med kalenderår.

§9. Övrigt
9:1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande möten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte. För beslut i denna fråga krävs 2/3 majoritet. Mellan dessa möten skall förflyta minst fyra veckor.
9:2 Föreningen upplöses automatiskt när styrelse ej kan bildas, eller genom beslut av två på varandra följande möten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte. För beslut i denna fråga krävs 2/3 majoritet. Mellan dessa möten skall förflyta minst fyra veckor.
9:3 Vid upplösning sker följande:
a) Föreningens inventarier skänkes i första hand till annan underförening inom SKA Nordmark, i mån av intresse, därefter i andra hand till lämplig välgörenhetsorganisation med plusgiro i 90-serien.
b) Föreningens ekonomiska tillgångar fördelas enligt beslut från föreningens sista möte.
Finns inget beslut i denna fråga skänkes medlen till SKA Nordmark.

Dessa stadgar ersätter tidigare version från 1990-09-22
Stockholm 2013-03-09

Bilaga

Mötesordning på årsmöte.
0. Mötet öppnas.
1. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän (en eller två).
Fortsättning:
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordning.
4. Vid behov: kontroll av närvarandes rösträtt.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras.
6. Revisorsberättelsen för det gångna ettårsperioden föredras.
7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden.
9. Val av en eller två revisorer för den kommande ettårsperioden.
10. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
11. Fastställande av medlemsavgiften för den kommande ettårsperioden.
12. Eventuella propositioner.
13. Eventuella motioner.
14. Övriga frågor.
15. Mötet avslutas.